Tuesday, February 23, 2010

TAJUK-TAJUK ULASAN JURNAL

PROGRAM: SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN PENDIDIKAN)

1 ROSLAND TAIB (PT20098769C)
Motivasi Guru dan Pengurusan Budaya Kolaboratif Pengurus
Pendidikan Wanita Tahun 2006

2. KASSIM @ LANTANG BULIWAN (PT2098751C)
Kompetensi Pengetua Sekolah Menengah Malaysia Dalam Bidang Kurikulum

3. NORZITA AWANG (PT20098763C)
Pengurusan Konflik di Kalangan Guru Besar - Guru Besar dan Guru-Guru di Sekolah Rendah.

4. ABDULLAH JABUS (PT20098730C)
Isu-isu Pengurusan Sumber Manusia Dalam Sektor Pendidikan

5. HAMIDAH K. HAMID (PT20098730C)
Pengurusan berasaskan sekolah (School-Based Management): Tinjauan amalan pengurusan berasaskan sekolah, satu pengalaman pembelajaran di New Zealand

6. SHARIFAH AZLINA BTE SYED ABDUL HADI (PT20098771C)
Implementasi ICT dan Kepimpinan Sekolah: Kajian Kes di Sekolah-Sekolah Bestari dan SMJKC

7. ELIZABETH PETER (PT20098742C)
Amalan Pengurusan Berasaskan Sekolah di Sekolah-sekolah swasta di Malaysia: Satu Tinjauan

8 SUNTIK TUIN (PT20098772C)
Program sistem penalti: Kaedah alternatif bagi pengurusan disiplin pelajar.

9. ESONGKILI BIN AMPAT
Pengurusan sistem maklumat pendidikan: Implikasi pengautomasian ke atas pengajaran dan kebolehpercayaan data.

10. JAMAIN PAHING (PT20098765C)
Kajian kes kerangka teori bagi mengimplementasi perubahan

11. DG. MASTURA PG. BAHARUDIN (PT20098740C)
Ciri iklim sekolah berkesan: Implikasinya terhadap motivasi pembelajaran

12. CECELIA VITUS JUAL (PT20098735C)
Gaya kepimpinan wanita dan hubungannya dengan tahap motivasi guru sekolah menengah.

13. WONG CHUI FENG (PT20098775C)
Impak psikologi guru hasil kepimpinan pengetua.

14. FEIROUZ DAISY ZENO (PT20098745C)
Minat, motivasi dan kemahiran mengajar guru pelatih

15. LOSIUS GOLIONG (PT20098754C)
Tinjauan Tentang Reaksi Emosi di Tempat Kerja: Satu Aspek Pengurusan Sumber Manusia Dalam Organisasi

16. Rosaini binti Suni (PT20098768C)
Amalan Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Sekolah Menengah Luar Bandar

17. NOR ASMAH BINTI MOHD SALLEH (PT20098759C))
KEBERKESANAN DAN KEKERAPAN PENGGUNAAN BUKU TEKS DI DALAM BILIK DARJAH DARIPADA PERSEPSI GURU BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

18. JEN LEE SHEE ZEE (PT20098752C)
The Essential Leadership Model

19. MURTALA BIN DULLAH @ TALIB BIN ABDULLAH (PT20078084C)
Pengurusan Kewangan di sekolah rendah dan menengah Malaysia: Isu, masalah dan cadangan mengatasinya.

20. NORIZAN BT AZMI (PT20098761C)
Pengupayaan Dalam Pengurusan: Satu Tinjauan di Kalangan Pengurus Pertengahan di Sekolah Menengah di Bandar Johor Baharu

21. IRAWANI MUNIRA BT ISMAIL (PT20098748C)
Hubungan antara stail pembelajaran dengan pencapaian Sains dan Matematik Sekolah Menengah Rendah

22. AIDY GHANI (PT20098731C)
Perbandingan Sistem Pendidikan di Negara Jordan dan Negara Malaysia

23. ISMAIL BIN BADRI (PT20098749C)
Improving the quality of Education Through School-Based Management: Learning from International Experiences

24. ROHANI BT MAKLAN @ MAKLIN (PT20098767C)
Sekolah Wawasan

25. MIRANI BT PAIDAL (PT20098755C)
Kepimpinan pendidikan dengan pengurusan pendidikan: Cabaran kepada Guru Besar dan Pengetua

26. JEN LEE SHEE ZEE (PT20098752C)
The Essential Leadership Model

27. CHEOK YUET CHIN (PT20098736C)
Extended School Day and What it could mean for students and parents.

No comments: